Praha Karla IV. – středověké město

Praha Karla IV. – středověké město

www.muzeumprahy.cz

Model kaple Božího Těla

Model kaple Božího Těla a tzv. Věže ostatků na Dobytčím trhu. Na základě studie Václava Mencla z roku 1948. Rekonstrukce podoby kaple vychází především z jejího vyobrazení v tzv. Sadelerově prospektu (1606). Z tohoto velmi věrohodného vyobrazení lze vyvodit, že kaple byla pravděpodobně založena na půdorysu kříže se stejně dlouhými rameny, zakončenými polygonálními závěry s opěráky (vyjma hlavního vstupu na západní straně). Mezi ramena kříže byly vsunuty čtyři kaple rovnoběžné s hlavní lodí. Model a jeho zpracování vychází i z další ikonografie, srovnání analogických staveb a odborných konzultací. V blízkosti kaple byla v druhé polovině 90. let 14. století zbudována, zásluhou bratrstva Obruče a kladiva, tzv. Věž ostatků. Byla to kamenná hranolová stavba, z jejíhož ochozu byly davům poutníků předváděny při slavnostních příležitostech ostatky světců. V tomto místě stála dřevěná věžovitá konstrukce již za Karla IV., sloužící témuž účelu. Model věže vychází z nepřímých ikonografických podkladů a srovnání analogických staveb. Rekonstrukci odborně zpracoval Ondřej Šefců, model vyrobil Petr Dvořák, 2015. Měřítko 1:100.


Muzeum hlavního města Prahy připravilo pokračování unikátní expozice představující Prahu doby lucemburské, doby 14. století. Jde o další etapu nově budované expozice, jež se veřejnosti otevře 2. prosince v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici 6 na Starém Městě.   


Expozice přibližuje podobu Prahy a život jejích obyvatel v lucemburské době. Pozornost je věnována hlavně zakladatelské činnosti císaře Karla IV. V domě U Zlatého prstenu návštěvník nahlédne do středověkého města nejen prostřednictvím dobových předmětů, ale i pomocí hmotových i virtuálních rekonstrukcí důležitých pražských míst i jednotlivých staveb, které odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům. Odrážejí dobové představy i zrealizované záměry císaře Karla IV., především velkolepý projekt výstavby Nového Města pražského. K ústředním exponátům expozice patří model pražského souměstí, Starého a Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan, a dvou královských hradů, Pražského hradu a Vyšehradu, na němž se pomocí video-mappingu demonstruje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Druhý video-mapping představuje prostor dnešního Karlova náměstí ve 14. století, jeho nejbližší okolí, důležité stavby i neméně důležité události.

Videomapping

Videomapping - model Prahy v době lucemburské. Podle návrhu modelové komise vyrobila FSv ČVUT – katedra architektury – Vojtěch Dvořák a kol., 2016. Měřítko 1:2000


Na výstavě představíme řadu dalších modelů a virtuálních prezentací přibližujících pražské souměstí. Z hmotových modelů jmenujme například areál Pražského hradu, Vyšehradu, kaple Božího Těla, Hrádku u Kunratic, domu v Karlově ulici. Virtuální prezentace seznamují s důležitými událostmi života Karla IV., se založením nových kostelů na Novém Městě pražském, ale i se způsobem městské správy i se stavbou středověkého mostu. Unikátní velkoplošná prezentace seznámí návštěvníka s podobou pražského středověkého opevnění.


Návštěvníci expozice uvidí řadu cenných exponátů ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
i dalších institucí, získaných nejčastěji archeologickou činností. Může se tak v naší expozici seznámit se způsobem života ve středověku, se způsobem bydlení, odívání, stolování, vaření… K vystaveným unikátům patří poutní odznak z druhé poloviny 14. století, dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům. Zaujmou ale například i středověké skleněné poháry a číše, klíče, hračky, součásti ošacení a ozdob, či doklady řemeslné výroby v tomto období.

Část dřevěného vodovodního potrubí

Část dřevěného vodovodního potrubí spojeného železnou zděří, 2. polovina 14. století, Václavské
náměstí,Nové Město,Muzeum hlavního města Prahy


V domě U Zlatého prstenu bude možné zakoupit suvenýry, jako například repliku poutního odznaku, porcelán, turistické známky nebo tematické knihy. Expozice je koncipována jako bezbariérová a je opatřena anglickými popisky.  


Dům U Zlatého prstenu
Dům vznikl sjednocením dvou samostatných středověkých domů. Zachovala se část interiérů, včetně fragmentů nástěnných maleb z 15. století.  Zlatý prsten, typické domovní znamení, se stal součástí domovního portálu v 19. století. V současnosti je ve správě Muzea hlavního města Prahy.
Záštitu nad expozicí Praha Karla IV. – středověké město Evropy převzali: Jan Wolf, radní hlavního města Prahy a Ministerstvo kultury České republiky.

 

 

Zdroj, foto:

www.muzeumprahy.cz

 

 

11. červenec 2020
Dnes má svátek Olga

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek

 

 

Soutěže